Beste klant, u Ontvangt altijd een bevestiging van uw bestelling of verzending van uw bestelling per e-mail. Mocht u deze mail niet ontvangen hebben kijk dan even in de spambox!

Algemene voorwaarden 

Keurmerk webwinkel deoorbel.nl

Heeft u vragen voor ons? Bel dan 0594 505908 of neem contact op per e-mail: info@deoorbel.nl

De navolgende Algemene voorwaarden zijn van toepassing bij bestellingen van oorbellen via de webshop.


Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de webshop en op alle met ons aangegane overeenkomsten voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 Indien de Klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door ons is ingestemd.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.
1.5 Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ons in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.6 Wij behouden het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.7 Door het gebruik van de internetsite van de webshop en/of het plaatsen van een sieraden bestelling aanvaardt de Klant deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.


Artikel 2 Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van de webshop zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
2.2 Wij behouden uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven email-adres. De Klant en de webshop komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Klant is verzonden. De electronische bestanden van Oorbellenwebshop.nl gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Wij garanderen echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etcetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.


Artikel 3 Prijzen en betalingen 

3.1 Alle door de webshop vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euros, inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 De hoogte van de verzendkosten staan op de internetsite vermeld. 
3.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
3.4 De webshop kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.5 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
3.6 Bij bestellingen via de internetsite kan op de navolgende manier worden betaald:

· Betaling via Ideal , Mistercash , of via Sofortbanking   (via de payment provider Mollie)

· Betaling via Paypal .

· Betaling vooraf op bankrekening; de Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten over op bankrekening NL28 KNAB 0255 5787 84 ten name van Asiera te Zuidhorn (Nederland).
. Betaling bij afhalen op onze lokatie aan De Gast 78 te Zuidhorn.
· Verzending onder rembours. De kosten van de remboursverzending worden separaat in rekening gebracht
3.7 Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling 7 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.


Artikel 4 Levering

4.1 De webshop heeft de op de website aangeboden sieraden op voorraad. Bestellingen worden na betaling zo snel mogelijk afgeleverd:
· Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde sieraden in de regel binnen 24 uur na ontvangst van de betaling. Dit kunnen wij doen omdat wij uitsluitend uit voorraad verkopen. Vaak staat per artikel een indicatieve leveringstijd vermeld.
· De genoemde levertijden zijn indicatief en gelden nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in stand laat. De Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.
4.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Klant per email of telefonisch worden gemeld.
4.3 Levering vindt plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Verzending vindt plaats via de reguliere verzending van briefpost (Postnl)  of via pakketpost van TNT of enig andere geschikte transporteur.
4.4 De verzendkosten van orders worden bepaald op basis van de actuele tarieven van Postnl. Deze worden berekend aan de hand van het totaal gewicht van de bestelde sieraden en verpakkingsmateriaal. De klant is gehouden om artikelen op eigen kosten te retourneren. 


Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud 

5.1 De eigendom van sieraden gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de Klant op grond van enige overeenkomst aan De webshop verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de sieraden gaat over op het moment dat de sieraden door de vervoerder aan de klant ter beschikking zijn gesteld. Indien de Klant in gebreke blijft de sieraden in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan de webshop zijn voor rekening van de Klant en moeten franco geschieden.


Artikel 6 Ruilen en herroepingsrecht 

6.1 De klant heeft het recht de bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. De klant heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van uw thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening.  Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@deoorbel.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

6.2 De Klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de sieraden aan de overeenkomst beantwoorden (onbeschadigd, compleet). De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde sieraden. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden kunt u gebruik maken van het herroepingsrecht of de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe sieraden.

6.3 De kosten voor het terugzenden van de sieraden zijn voor rekening van de Klant. Dit met uitzondering van beschadigde of incomplete sieraden.


Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 De webshop is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant de webshop. De webshop nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
7.2 Indien de webshop, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.Artikel 8 Overmacht

8.1 In geval van overmacht is de webshop niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.


Artikel 9 Intellectueel eigendom 

9.1 De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de sieraden en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij De webshop, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
9.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
9.3 Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de webshop, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.


Artikel 10 Persoonsgegevens 

10.1 De gegevens die door de Klant worden verstrekt, worden door de webshop vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
· het verwerken van de bestelling; 
· de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres·
· het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site·
· het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins
10.2 De webshop neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
10.3 De webshop verstrekt uitdrukkelijk geen klantgegevens aan derden.

10.4 Op verzoek en conform de geldende regelgeving zullen klantgegevens ter inzage worden gegeven aan de rechthebbende en ook op verzoek volledig worden verwijdert. Hiervoor kan een mail worden verstuurd naar info@deoorbel.nl. Met het verzoek tot inzage of verwijdering van gegevens.

Artikel 11 Klachtenregeling

11.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
11.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
11.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
11.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
11.5 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie.Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
11.6 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

11.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.


Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
12.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Groningen (Nederland).


Artikel 13 Diversen

13.1 De webshop is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 02094401. 
13.2 BTW-identificatienummer (omzetbelastingsnummer) van De webshop (Asiera, Deoorbel)  is: NL001437072B17.
13.3 Gelieve alle correspondentie te zenden aan Deoorbel met email-adres info@deoorbel.nl. Of per post aan Asiera, De Gast 78, 9801 AH, Zuidhorn.
13.4 Betalingen van bestelde sieraden kunnen worden verricht op KNAB nummer: NL28 KNAB 0255 5787 84 t.n.v Asiera te Zuidhorn. 
13.5 Wanneer door de webshop gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze algemene voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat de webshop deze algemene voorwaarden soepel toepast.


Menu

Recent bekeken

Geen artikelen